Historien

Litt om Norske Offiserers Pistolklubb Vatne's historie

av: John Aage Jakobsen

Det er sikkert få av våre nåværende medlemmer som kjenner til hvor og når vår pistolklubb ble til, så jeg skal forsøke og gi en liten orientering.

Norske Offiserers Pistolklubb Vatne ble stiftet 24. April 1964 av befal i Vatneleiren, og avdelingen som etablerte seg i Vatneleiren i løpet 1959 og besto av 3 avdelinger fra Østlandet og Befalsskolen fra Bergen. Disse avdelingene dannet da Hærens transportkorps skole og øvingsavdeling, som til daglig ble forkortet til HTKSØ.

Blant befalet var det endel som hadde vært med i forskjellige pistolklubber, spesielt de som kom fra Østlandet. Sekretæren i Sola Pistolklubb, het L. Chr. Colberg, han tjenestegjorde til daglig som befal i Vatneleiren, men hadde meldt seg inn i Sola Pistolklubb, han var på den tiden også en av de bedre pistolskytterne i Rogaland. Han fikk etter hvert med seg flere befal til sin klubb, også undertegnede, som var helt nybegynner når det gjaldt pistolskyting. Men flere av befalet som nu fortsatte som konkurranse skyttere, blant annet Johnny Hansen, som da representerte Stavanger Pistolklubb, om jeg ikke husker helt feil. Både han og flere andre hevdet seg bra i stevner rundt i distriktet. Det kan bemerkes at Johnny Hansen fortsatt er aktiv, og er en av æresmedlemmene i klubben. Det eksisterte allerede en pistolbane i leiren, som stort sett ble brukt av militæravdelingen Og selvfølgelig av Befal ved HTKSØ.

En dag foreslo jeg for L. Chr. Colberg at vi burde starte vår egen Pistolklubb i Vatneleiren, siden det var pistolbane her, og en god del av befalet var medlemmer i andre pistolklubber, han syntes det var en god ide, og vi begynte så smått å undersøke hvordan vi skulle gå frem. Først måtte vi ha godkjenning av avdelingens sjef. Oberst G. O. Orønn, og hav var positivt innstilt til ideen, han ble senere utnevnt til klubbens første æresmedlem. Det ble nedsatt ei interimsstyre som skulle undersøke muligheten for å starte opp en pistolklubb i Vatneleiren. Vi tok kontakt med Rogaland Idrettskrets, og NOP Oslo, som og bruker NOP som navn på en eventuell Pistolklubb. Vi måtte da ha et navn etter NOP, da det bare er moderklubben i Oslo som bare kan hete NOP. Vi bestemte da å tilføye Vatne etter NOP, og slik ble navnet på klubben vår Norske Offiserers Pistolklubb Vatne. Vi bestemte oss da for å søke om å stifte en pistolklubb i Vatneleiren, som skulle hete Norske Offiserers Pistolklubb Vatne, vi søkte samtidig medlemskap i Norges Skytterforbund og Rogaland Idrettskrets. Da alle søknader var godkjent og klubbnavn var i orden, så pistolklubben vår dagens lys på årsmøte 24. Februar 1964. I det første styret som ble valgt ble disse valgt til tillitsmenn.

Formann:Aage Larsen
Nestformann:Magne Huuse
Styremedlem:Knut Røthe
Sekretær/kasserer:L. Chr. colberg
Materialforvalter:John Aage jakobsen
Varamenn til styret:Hans Chr. Bjerke
Johnny Hansen
Arvid Olsen
Revisor:Bjarne Fjelldal
Leif Øvregård

Av klubbens første styre, er det fortsatt to medlemmer, eller rettere sagt æresmedlemmer som er med i klubben, nemlig Johnny Hansen og John Aage Jakobsen.