Historien‎ > ‎

Vedtekter 1993-01-15

NOP VATNE PISTOLKLUBB 

LOVER

Revidert 15/01-1993 

§ 1. FORMÅL

Klubben er frittstående selveiende med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. Ved hjelp av samarbeid og kameratskap skal medlemmenes ferdigheter i pistolskyting fremmes med treningsøvelser og konkurranser. Også andre måter kan brukes for å vekke interesse for pistolskyting blant medlemmene. 

§ 2. ORGANISATORISK TILKNYTTING

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Rogaland Idrettskrets og Norges Skytterforbund. Laget har sete i Sandnes kommune og er medlem av kontaktutvalget i kommunen. 

§ 3. MEDLEMMER

Alle som lover å overholde klubbens og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbund, og dets organisasjonsledd og medlemmers, samt klubbens lover og bestemmelser. 

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 

Medlemmer av andre pistolklubber kan opptas som medlem etter godkjenning av styret. Dersom medlemmet representerer en annen klubb på stevner, vil han ikke ha noen særfordeler. Vedkommende kan ikke delta i klubbmesterskap eller delta om klubbens trofeer. 

§ 4. STEMMERETT OG VALGBARHET

For å ha stemmerett på  klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vert medlem i minst 1 måned, og ikke skylde klubben kontingent. 

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsoganisasjon. 

§ 5. KONTINGENT

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

Medlemmer under 17 år betaler en lavere kontingent. Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre gyldige grunner. 

§ 6. TILLITSVALGTES GODTGJØRELSER

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste 

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets regnskap. 

§ 7. INHABILITET

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte, tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF´s inhabilitetsregler, jfr NIF´s lov § 2 – 7.  

§ 8. STRAFFESAKER

For alle straffesaker gjelder NIF´s lov kapittel 11. (NIF´s straffebestemmelser). 

§ 9. ÅRSMØTE

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i november måned. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt. 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. 

§ 10. LEDELSE AV ÅRSMØTET

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget. 

§ 11. STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses for ikke avgitt. 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke eller inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt. 

Når valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 12 ÅRSMØTETS OPPGAVER

Årsmøtet skal: 

 1. Behandle lagets årsmelding.
 2. Behandle lagets regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Fastsette kontingent.
 5. Vedta lagets budsjett.
 6. Bestemme lagets organisasjon ( jfr § 15 ).
 7. Velge:
  1. Formann og Nestformann
  2. Sekretær, kasserer og ett styremedlem og 2 varamenn.

   Formann og varamenn velges for ett år. De øvrige for 2 år, dog skal nestformann og sekretær være på valg det ene året, og kasserer og styremedlem det neste.

  1. 2 revisorer med stedfortreder for ett år.
  2. Representanter til ting og møter de organisasjoner laget er tilsluttet.
 

§ 13 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

§ 14 STYRET

Klubben ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtet og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer / utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for enhver tids gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere klubben utad.
 

Styret skal holde møte når formannen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med et flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Over styrets møter føres protokoll. 

§14A STYRETS ARBEID

 1. Formannen har den daglige ledelsen av klubben. Han skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og lede styrets forhandlinger og klubbens møter hvis ikke annet er fastsatt. Han skal påse at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse for krets og forbund blir meldt. Formannen må sammen med kassereren og revisorene sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 31. januar til overordnede instanser.
 2. Nestformann fungerer som formann under dennes fravær.
 3. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han skal i samråd med formann føre klubbens korrespondanse.
 4. Kassererens plikter å sette seg inn i de for enhver tid gjeldende bestemmelser og instrukser, og føre regnskap i samsvar med disse. Styret bestemmer hvor stort beløp han til en hver tid kan ha i kassen. Regnskapsåret er fra 01/11 til 31/10.

        Underkasserer kan velges viss det er behov for det.

 1. Revisorene skal gjennomgå regnskapet i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser.
 

§ 15 GRUPPER / AVDELINGER

Klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger / grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. 

For avdelinger / gruppers økonomiske forpliktelser hefter laget, og avdelinger / grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. 

§ 16 LOVENDRING

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å  ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

Lovendring må godkjennes av idrettstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 

§ 17 kan ikke endres. 

§ 17 OPPLØSNING

Oppløsning av kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring jfr § 16. 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettstyret. 

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.