Historien‎ > ‎

Vedtekter gammel

Vedtekter

Lov for Norske Offiserers Pistilklubb (NOP) Vatne, stiftet den 24. februar 1964. Godkjent av Idrettsstyret den xx jfr. NIFs lov § 3

§ 1 - FORMÅL

Lagets formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme medlemmenes ferdigheter i pistolskyting ved å holde treningsøvelser og konkuranser og på andre måter vekke interesse for pistolskyting blant medlemmene.

§ 2

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Rogaland Idrettskrets og Norges Skytterforbund. Laget har sete i Sandnes kommune og er medlem av idrettens kontaktutvalg i kommunen.

§ 3 - MEDLEMMER

Enhver som innordner seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund.
Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp uten at forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet (jft. NIFS lov § 39)
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag kontigenten er betalt. For å ha stemmerett må et medlem har fylt 18 år, vært tilsluttet laget i minst 1 måned og ha sitt forhold til laget i orden.
Medlemmer av andre pistolklubber kan opptas som medlem etter godkjenning av styret. Dersom medlemmet ikke representerer laget på stevner, har medlemmet ikke stemmerett og vil ikke ha noen andre særfordeler som klubben ellers gir sine medlemmer. Vedkommende kan ikke delta i klubbmesterskap eller delta om klubbens trofeer.
Ethvert medlem pliktet å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds samt lagets lover og bestemmelser. For straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds "Straffebestemmelser om forgåelser"

§ 4 - KONTIGENT

Kontigenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer under 17 år betaler en lavere kontigent.
Medlemmer som skylder kontigent for mer en ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontigent og andre forpliktelser er ordnet. Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontigent ved sykdom, arbeidsløsnet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner.

§ 5 - ÅRSMØTE

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i november måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunnkjøring i pressen. Forslag må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettige medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige være fattet med flertall av de gitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnet idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.
Årsmøte skal:

 1. Behandle årsmelding.
 2. Behandle regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag og saker.
 4. Fastsette kontigent.
 5. Vedta budsjett.
 6. Velge følgende tillitsmenn:
  1. Styre, bestående av formann, nestformann, sekretær, kasserer og 1 styremedlem samt 2 varamenn.
  2. 2 revisorer med 2 varamenn.
  3. Representant til idrettens kontaktutvalg i kommunen.
  4. Representanter til ting i de organisasjoner laget er tilsluttet.

Valgbare er alle stemmeberettige medlemmer.
Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer en ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (d.v.s mer en halvparten av de avgitte stemmer) foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved valget stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer en halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer en halvparten av stemmene. Det foretas så bundt omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 6 - EKSTRAORDINÆRE ÅRSMÆTER

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettige medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§ 7 - MEDLEMSMØTER

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.

§ 8 - STYRET

Laget ledes av styret somer høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad.
 3. Oppnevne etter behov daglige komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instrukser for disse organer.
 4. Etter evne søke å løse lagets oppgaver, jfr. § 1, ved treningsvirksomhet, stevneopplegg og på annen måte ivareta lagets og medlemmenes interesse.

Styret skal holde møte når formannen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Et styre er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Over styrets møter føres protokoll. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslag.

§ 9 - STYRETS ARBEID

 1. Formannen har den daglige ledelse av laget. Han skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandliger og lagets møter hvis ikke annet er fastsatt. Han skal påse at valg adresseforandringer o.l. som har interesse for krets og forbund blir meldt. Formannen må sammen med kassereren og revisorene sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 1 januar til overordnede instanser.
 2. Nestformannen fungerer som formann under dennes fravær.
 3. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøte. Han skal i samråd med formannen være lagets korrespondanse. Han skal dessuten være lagets arkivar.
 4. Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser, og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen.
 5. Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser.

§ 10 - OPPLØSNING

Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedelers flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt på sakslisten, som er tilstilet medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, og for at laget skal oppløses, må vedtaket her gjetas med to tredjedels flertall.
Sammenslutning med andre lag ansees ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendringer i tilknytning til disse, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jff. § 11
I tilfelle oppløsning, tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av idrettsstyret.

§ 11 - LOVENDRING

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å være oppført på sakslisten, og krever to trededels flertall av de avgitte stemmer.
§ 10 kan ikke endres.
Lovendring må sendes Idrettsstyret til godkjennelse.